Baby stupa consecration

Day 1 on 15th of October 2022

པད་སྤུངས་མཆོད་རྟེན་གྱི་གཟུངས་སྒྲུབ་དང་། བཀྲ་ཤིས་གཏེར་སོགས་སྦས་པའི་སྣང་བརྙན།

Day 2 on 15th of October 2022

གཙུག་ཏོར་དྲི་མེད་དང་། འོད་ཟེར་དྲི་མེད་ཀྱི་ཆོ་ག་གནང་བའི་སྐབས་ཀྱི་སྣང་བརྙན།