The parinirvana anniversary of the Lord Gampopa

༧ ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མཉམ་མེད་སྒམ་པོ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་གཟུགས་སྐུ་བཀོད་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་རྗེས་དྲན་མཆོད་འབུལ།

岡波巴大師涅槃紀念日