108 sponsors 2016-2017

108 sponsor of the dormitory building in year 2016-2017
 1. Dharma Masters
 2. Dharma sponsors
 3. LEE CHUNGYAN LORNA
 4. LEE TAK YUEN
 5. TSE CHI MING
 6. CHU WAI MING
 7. TANG YIU KEE
 8. CHEUNG KWAN HO DERRICK
 9. CHANG TONG WAI
 10. KOU OU LEI
 11. LEONG CHI SENG
 12. TSAI CHIN-FU
 13. YANG HSIANG CHEN
 14. CHUANG HSIAO-TAN
 15. TSENG HUAN-HSIN
 16. CHUNG YUNG-SHENG
 17. YUAN LI-YI
 18. FANG, SU-PING
 19. HUA HSIN FENG
 20. WU PAN-PAN
 21. CHOU YEN-CHU
 22. WU GANG
 23. CHUANG HU HSEIN-WON
 24. JIN ZHU-YING
 25. LIU, BING-CHING
 26. CHEN, SHAN-HUA
 27. CHEN, YIN-HSUAN
 28. CHAN YUK PUI & FAMILY
 29. WONG KWOK HEI JEFFREY
 30. SUNG KAI YIN
 31. SUSAN LEE, CHUI FUN, & FAMILY
 32. LAM YUEN MING, MA LAI CHUN & FAMILY
 33. LAU YIN YEE ANGELA
 34. AU YOUNG, YUET LING & FAMILY
 35. HUI JIA YIN JANET
 36. LEUNG WAI SHAN
 37. EDMUND Y.M. CHAN
 38. YUN CHAK MAK & FAMILY
 39. MARCUS LAM & FAMILY
 40. MR. LAM YIN BUN & MRS. LAM OI LIN
 41. ANDY HUI & FAMILY
 42. SHIRLEY LOK & FAMILY
 43. LI I-CHIA
 44. WAN YEE SAN BRENDA
 45. WONG OY YIN & FAMILY
 46. WINNIE CHANG
 47. CHAU YING CHOI & HIS FAMILY
 48. KAM YUK TING
 49. SDTBTB
 50. HO KIN CHEUNG & CHENG SIU YUNG
 51. MA LAI CHUN, RAY LAM & FAMILY
 52. BRENDA WAN & FAMILY
 53. WONG NAI LEUNG & FAMILY
 54. FUNG YIP
 55. LEE WAI MUN
 56. THE LAI’S & KOO’S FAMILY
 57. CHAN OI WAH
 58. SUNG PO WAI
 59. LOUI FAY
 60. IRENE SIU
 61. CHUI MEI HA
 62. YANG JIANXIN
 63. DAI YINGQIN
 64. KARMA DOLJANG
 65. EMMA CHANG
 66. BOBBIE RAI HU
 67. JM
 68. MICHEAL LIANG & YUN ZHEN HO
 69. SIM SIEW MING
 70. ANI MIAORONG
 71. LIAO SHENG LUNG
 72. LU TSAI MEI
 73. RINCHEN & TSOMO
 74. LIAO CHAO-MING
 75. FAN SHIH YI
 76. CHANG CHING-WEN
 77. ALICE NG
 78. PHOEBE WEN-FANG, LIU
 79. JOICE CHING-WEN, SHIH
 80. FIDELIA PIN-YIN, FANG
 81. HELEN WEN-HSUAN, FANG
 82. CHI CHING HUI & FAMILY
 83. CHRISTINA LIN
 84. MS CHEUNG YUK KWAI
 85. CHEN WAM-SHU
 86. LI NAN-XIN
 87. ZHOU XIAO-SHAN
 88. SUN CHUEN HWA
 89. CHANG MEI-LI
 90. CHI SHU-WEN
 91. JOAN MEI-CHI WEI
 92. LEE TAK LEONG & WONG KAMFUN
 93. YU XIAO-DONG, JIANG DAI-YI, CAITLIN
 94. NIGEL, TERESA, BON BON, PRESSIE KEE
 95. CHANG CHENG-HO & CHANG KE-ROU
 96. JEREMY KHO, HUI JAQ & JONATHAN KHO, HAO JAQ
 97. ZHAO HUANG-JUN
 98. CHUI WAI KWAN & NG OI KWAN
 99. FANG YULI
 100. RUAN LING
 101. HU JUI
 102. CHEN WAN-SHU
 103. LI NAI-HSIN
 104. CHOU HSIAO-SHAN
 105. MATHIAS HANS
 106. DR. UTE PRÜGNER
 107. RICHER CHAU & SEAN L CHAU
 108. Student of 3 Jewels

༈ སྦྱིན་པ་རྒྱ་ཆེན་གྱུར་པ་འདི་ཡིས་མཐུས། །འགྲོ་བ་རྣམས་ནི་རང་བྱུང་སངས་རྒྱས་ཤོག །སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་མ་བསྒྲལ་བའི། །སྐྱེ་བོའི་ཚོགས་རྣམས་སྦྱིན་པས་གྲོལ་གྱུར་ཅིག །བསོད་ནམས་སྟོབས་ཆེན་འདི་ཡིས་མཐུས། །སྦྱིན་བདག་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས། །ཚེ་འདིར་བསམ་པའི་དོན་འགྲུབ་ཅིང༌། །བར་ཆད་ཞི་ནས་བཀྲ་ཤིས་པ། །བསམ་པ་ཆོས་བཞིན་འགྲུབ་པར་ཤོག །འཇིག་རྟེན་བདེ་ཞིང་ལོ་ལེགས་དང༌། །འབྲུ་རྣམས་རྒྱས་ཤིང་ཆོས་འཕེལ་དང༌། །བདེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས། །ཡིད་ལ་འདོད་པ་ཀུན་འགྲུབ་ཤོག །འབད་དང་རྩོལ་བ་མི་དགོས་པར། །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དཔག་བསམ་ཤིང༌། །སེམས་ཅན་རེ་བ་སྐོང་མཛད་པ། །བསམ་པ་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་རིན་པོ་ཆེ། །མ་སྐྱེས་པ་རྣམས་སྐྱེས་གྱུར་ཅིག །སྐྱེས་པ་ཉམས་པ་མེད་པ་དང༌། །གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བར་ཤོག །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །ངན་འགྲོ་ཐམས་ཅད་རྟག་ཏུ་སྟོངས་པར་ཤོག །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་དག་སར་བཞུགས་པ། །དེ་དག་ཀུན་གྱི་སྨོན་ལམ་འགྲུབ་པར་ཤོག །བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཉིད། །ཐོབ་ནས་ཉེས་པའི་དགྲ་རྣམས་ཕམ་བྱས་ཏེ། །སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི་རྦ་རླབས་འཁྲུགས་པ་ཡི། །སྲིད་པའི་མཚོ་ལས་འགྲོ་བ་སྒྲོལ་བར་ཤོག། །།སརྦ་མངྒ་ལཾ།

བསོད་ནམས་སྟོབས་ཆེན་འདི་ཡི་མཐུས། །
སྦྱིན་བདག་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་ལ། །
ཚེ་འདིར་བསམ་པའི་དོན་འགྲུབ་ཅིང༌། །
བར་ཆད་ཞི་ནས་བཀྲ་ཤིས་པ། །
བསམ་པ་ཆོས་བཞིན་འགྲུབ་པར་ཤོག །
 
憑藉這一偉大的願力,
願所有的贊助者和他們的朋友家人在此生都能心願成就
願他們享受無礙的吉祥圓滿
願一切事物都吉祥圓滿,以便他們依循佛法完成他們的目標

By the great power of this merit,
May the wishes and aims of the sponsors, their friends and families
All be fulfilled in this very life!
May they enjoy auspiciousness free of obstacles, and
May everything be auspiciousness so that they accomplish their aims in accordance with the dharma!

ངན་སོང་སྡུག་བསྔལ་མི་མྱོང་ཞིང༌། །
དཀའ་བ་སྤྱད་པ་མེད་པར་ཡང༌། །
ལྷ་བས་ལྷག་པའི་ལུས་ཐོབ་ནས། །
དེ་དག་སངས་རྒྱས་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །

不受一切惡趣苦,亦復無有諸苦行,
以望諸天增勝身,彼等速疾能成佛。

Without enduring the lower realms’ pains
Or undergoing hardship,
With a body better than a god’s,
May beings soon become buddhas.