35th Happy Birthday to HHK

35th Happy Birthday to His Holiness the 17th Gyalwang Karmapa Ogyen Trinley Dorje.
འཆི་མེད་རྩ་གསུམ་འདུས་ཞལ་ཨོ་རྒྱན་རྗེའི། །
ཐུགས་རྗེ་འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་གར་བསྒྱུར་བ། །
རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་སྐྱབས་མགོན་ཀརྨ་པའི། །
ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་མཛད་ཕྲིན་རྒྱས་གྱུར་ཅིག།
ཅེས་པའང་རིག

HHK-HB-2020_58

Image 1 of 92

ནུས་མཐུ་ཅན་གྱི་རིལ་བུ་དང་ སྔགས་ཆུ།

ནུས་མཐུ་ཅན་གྱི་རིལ་བུ་དང་ སྔགས་ཆུ་རྣམས་ འབྲུག་གཞུང་གིས་མི་སེར་ཡོངས་ལ་ ནད་ཡམས་ཞི་བའི་ཆེད་དུ་ བཀྲམ་སྤེལ་གནང་བ་བཞིན་ འདི་གའི་ཀརྨ་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་ཆོས་སྡེར་ཡང་ པ་རོ་རྫོང་ཁག་ བཙན་ཏོ་རྒེད་འོག་བརྒྱུད་དེ་ རང་ཅག་རྣམས་ལ་སྐལ་བཟང་གི་གོ་སྐབས་བསྩལ་བ་ལ་ སྙིང་ཐག་པ་ནས་ བཀའ་དྲིན་ཆེ་གྲངས་མེད་ཞུ།

Zhabdrung Kuchoe

༈ འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་རྗེའི་རླབས་ཕྲེང་དབུས། །རྒྱལ་ཀུན་མཁྱེན་བརྩེའི་འདབ་སྟོང་རྒྱས་པ་ལ། །ཕན་བདེའི་དྲི་བསུང་ཅི་ཡང་སྤྲོ་བའི་གཉེན། །ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མཁྱེན་པས་མ་རིག་མུན་པའི་ཚོགས་འཇོམས་ཤིང༌། །བརྩེ་བས་གཞན་དོན་ཡལ་བ་མི་འདོར་བར། །ནུས་པས་བདུད་དཔུང་འཇོམས་བྱེད་ལྷ་ཡི་ལྷ། །ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་ཕྱིར། །འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་མཆོག་རབ་བརྙེས་ནས། །ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིས་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་པའི། །ཇི་སྲིད་འཚོ་ཞིང་གཞེས་པར་གྱུར་ཅིག་གུ།། །།སརྦ་མངྒ་ལཾ།

Zhabdrung Kuchoe is observed on the tenth day of the third Bhutanese month. Zhabdrung Nawang Namgyel entered into meditation when he was 58 for 12 years at the Puna Dewai Chenpoi Phodrang in 1651.

Parinirvana of 68th Je Khenpo

68th Je Khenpo of Bhutan

ད་ཆར་སྐྱབས་མགོན་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་དོན་གྱི་སླད་དུ་མཚན་ནས་སྨོས་ན། སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་ཟུར་རིན་པོ་ཆེ་བསྟན་འཛིན་དོན་ཀུན་གྲུབ་པའི་སྡེ་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞབས་ཟླ་༢་པའི་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་དུས་ཆེན་ལ་དགོངས་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་ཞི་བར་གཤེགས་པ་ལ། ཞིང་གཤེགས་དམ་པའི་དགོངས་རྫོགས་ཚོགས་པ་ནས་ཇི་ལྟར་བཀའ་སྩལ་གནང་བ་བཞིན། འདི་གའི་འབྲུག་ཀརྨ་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་ཆོས་སྡེ་ནས་བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་རིང་དཀར་མེ་སྟོང་མཆོད་དང༌། འཕགས་པ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་གང་མང་གསོག་རྒྱུའི་ཁས་བླང་འབུལ་བ་ལགས་ན། སྐུ་ཉིད་རེ་ཞིག་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་ཞི་བར་གཤེགས་ཀྱང་སླར་ཡང་བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་མྱུར་དུ་འབྱོན་པར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལགས།

70th Happy Birthday to Choje Rinpoche.

དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་དང་། །
ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས། །
དམ་པའི་སྐྱེས་བུ་ཞབས་པད་རབ་བརྟན་ཅིང་། །
རྣམ་དཀར་མཛད་འཕྲིན་ཕྱོགས་མཐར་རྒྱས་པར་ཤོག །

❀ Announcement ❀

We are honoured to announce the birth of the second Royal Child of Their Majesties The King and Queen, a Prince, on the 19th of March 2020, corresponding with the 25th day of the 1st month of the Male Iron Rat year, in Lingkana Palace, Thimphu.

Her Majesty and the royal baby are in good health, and His Royal Highness The Gyalsey was delighted to meet his younger brother.

Their Majesties express their gratitude to the medical team, the Zhung Dratshang and to everyone for their well-wishes and prayers.

While this remains a very happy occasion for the Royal family and the nation and people of Bhutan, Their Majesties wish to remind all Bhutanese to be mindful, responsible and supportive to each other in the wake of the COVID-19 virus.

Their Majesties have everyone whose lives have been affected by this global pandemic in their thoughts and prayers.

(Royal photograph taken in February 2020)

Pema Lingpa

གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་པདྨ་གླིང་པའི་འདས་མཆོད།
The anniversary of Terchen Pema Lingpa.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pema_Lingpa